Etusivu » Valitus markkinaoikeuteen julkisessa hankinnassa

Valitus markkinaoikeuteen julkisessa hankinnassa

Mikäli julkisessa hankintamenettelyssä on tapahtunut virhe, asiassa voidaan tehdä valitus markkinaoikeuteen. Valituksen kohteena on usein hankintayksikön tekemä päätös, mutta myös mikä tahansa muu hankintayksikön tekemä toimenpide, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Valitusten osalta on huomattava, että markkinaoikeuteen ei voi valittaa pienhankinnoissa eli kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tai muissa hankinnoissa, jotka ovat hankintasääntelyn soveltamisalan ulkopuolella.

Valituksen markkinaoikeuteen voivat tehdä tarjoaja tai alalla toimiva yrittäjä, jolla on tai olisi ollut mahdollisuus saada oma tarjouksensa hyväksytyksi oikein toteutetussa hankintamenettelyssä. Tällaisen asianosaisen on tehtävä valitus kirjallisesti tietyn määräajan kuluessa, jotka koskevat muutoksenhakua. Mikäli hankinta-asiaan haetaan muutosta markkinaoikeudelta, valittajan on ilmoitettava asian vireillepanosta myös hankintayksikölle. Muutoksenhaulla on vaikutuksia hankintasopimuksen tekemiseen. Hankintalaissa on nimittäin säädetty kielto tehdä hankintasopimusta, jos asia on saatettu markkinaoikeuden käsiteltäväksi eikä markkinaoikeus salli hankintapäätöksen täytäntöönpanoa. EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa ja EU-kynnysarvot ylittävissä suorahankinnoissa hankintayksikkö ei saa muutenkaan panna hankintasopimusta täytäntöön ennen kuin tietty odotusaika on kulunut siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankintayksiköllä on mahdollisuus järjestää hankinta väliaikaisesti muutoksenhaun aikana. Hankintayksikkö voi tehdä väliaikaisenjärjestelyn esim. hankintamenettelyyn osallistuneen toimittajan tai aikaisemman sopimuskumppaninsa kanssa. Lähtökohtaisesti tämä edellyttää kuitenkin arviota siitä, että hankinnan väliaikainen järjestäminen on niin tarpeellista, ettei hankintaa voida lykätä käsittelyn ajaksi. Jos hankinnassa on menetelty hankintasääntelyn vastaisesti, markkinaoikeus voi muun muassa kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan, velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä ja määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä.

Toimimme asiakkaidemme avustajina markkinaoikeudessa ja valitus- ja vahingonkorvausasioissa.

Julkisiin hankintoihin erikoistuneet lakimiehemme