Etusivu » Julkisen hankinnan kokonaisarvo

Julkisen hankinnan kokonaisarvon laskeminen

Hankintayksikön on arvioitava hankinnan toteuttamistavasta riippumatta, mikä on suurin mahdollinen hankintakokonaisuuden arvo. Hankinnan kokonaisarvo on laskettava, koska hankintalakia sovelletaan vain kynnysarvot ylittäviin hankintoihin. EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoihin on sovellettava osin tiukempia menettelyjä kuin kansallisissa hankinnoissa. Tarvittaessa hankinnan arvon määrittämiseksi asiassa on laadittava hintakartoitus – mahdollisesti laajastikin.

Hankinnan arvo on laskettava kaikissa hankinnoissa, jotta tiedetään minkälaisia menettelyjä ja määräaikoja on sovellettava. Hankinta voidaan kyllä toteuttaa pieninäkin osina, mutta ilmoittamisvelvollisuus näistä osista ja kilpailuttamismenettelyt riippuvat siitä, mikä on hankinnan kokonaisarvo. Mikäli myöhemmin osoittautuu, että kynnysarvo ylittyy, saattaa olla vaikeuksia osoittaa, että hankintayksikkö on arvioinut hankinnan arvon objektiivisesti sen käytössä olleen tiedon mukaan. Arvio on syytä tehdä huolellisesti, koska oikeuskäytännössä on useita esimerkkejä siitä, että julkisen kilpailutuksen hankintamenettely joudutaan keskeyttämään sekä mahdollisesti aloittamaan alusta ilmoitusvelvoitteen laiminlyönnin vuoksi. Tällaiset tilanteet ovat harmillisia kaikkien osapuolien kannalta ja ennen kaikkea ylimääräisiä kustannuksia sekä aikataulujen venymistä aiheuttavia tilanteita. – Mikäli asiassa ilmenee, että arvio on ollut väärä, hankintayksikkö voi välttää seuraamukset osoittamalla, että arvio on oltu perusteltu. Suosittelen kilpailuttamaan hankinnan epäselvissä tilanteissa tai tilanteissa, joissa hankinnan arvo jää vain hieman alle kynnysarvon.

Hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa perusteena on käytettävä suurinta maksettavaa kokonaiskorvausta ilman arvonlisäveroa. Arvoa laskettaessa on otettava huomioon myös mahdolliset vaihtoehtoiset toteuttamistavat ja hankintasopimukseen sisältyvät optio- ja pidennysehdot sekä ehdokkaille tai tarjoajille maksettavat palkkiot tai maksut (hankintalaki 17 §). Näin on siitä huolimatta tullaanko esim. optio-oikeutta käyttämään vai ei. Hankinnan arvon laskentaa koskevia säännöksiä on sovellettava kaikissa hankinnoissa ja ennakoidun arvon on pädettävä silloin, kun hankintayksikkö toimittaa hankintailmoituksen julkaistavaksi tai muuten aloittaa hankintamenettelyn. Huolellinen hankintayksikkö huomioi kuitenkin tiedossa olevat hinnanmuutokset jo hankinnan kokonaisarvoa laskettaessa.

Hankinnan kokonaisarvon laskeminen on keskeisesti yhteydessä tarkoituksenmukaisten kokonaisuuksien kilpailuttamiseen ja hankintojen pilkkomista koskevaan kieltoon. Mikäli hankinta toteutetaan samanaikaisesti erillisinä osina, on kaikkien vastaavien osien ennakoitu kokonaisarvo otettava huomioon hankintasopimuksen ennakoitua arvoa laskettaessa. Tällöin näiden osien yhteenlaskettu arvo määrittää sen, miten hankinta tulee kilpailuttaa. Mikäli arvo ylittää kansallisen kynnysarvon tai EU-kynnysarvon, on jokaisen osan hankinnassa noudatettava kyseisen kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevia säännöksiä.

Julkisen hankinnan kilpailuttaminen

Hankinnan tarkoituksenmukainen kilpailuttaminen on suoraan hankintalaista johtuva velvollisuus, joka edellyttää kilpailuolosuhteiden huomioon ottamista. Hankintayksikön onkin syytä miettiä, millainen kokonaisuus on kyseessä ja miten se tulee kilpailuttaa, jotta saadaan mahdollisimman laadukas kilpailu. Ainoastaan volyymietujen tavoittelu saattaa johtaa siihen, että kokonaistaloudellisesti edullisimman ratkaisun toteuttaja ei voi tarjota tarjouskilpailussa, koska sen resurssit eivät välttämättä riitä hankintakokonaisuuden suuren koon vuoksi. Tämä sekä se, että kykenee määrittämään tarjouskilpailun tavoitteen saavuttamiseksi järkevän tuote- ja palvelukokonaisuuden, asettaa vaatimuksia hankintaosaamiselle.

Esimerkiksi rakennusurakan ennakoitua arvoa laskettaessa on otettava huomioon urakan arvo sekä sellaisten urakan toteuttamisessa tarpeellisten tavarahankintojen ennakoitu kokonaisarvo. Ennakoidun arvon laskennassa on huomioitava samanlaisten hankintojen ennakoitu yhteisarvo. Samanlaisilla tavaroilla, palveluilla tai urakoilla tarkoitetaan sellaisia tuoteryhmiä, jotka muodostavat luonnollisen hankintakokonaisuuden.

Hankintaa ei saa jakaa eriin, osittaa tai laskea poikkeuksellisin menetelmin hankintalain säännösten soveltamisen välttämiseksi. Tavarahankintaa tai palveluhankintaa ei myöskään saa liittää rakennusurakkaan tai hankintoja muutoin yhdistellä keinotekoisesti hankintalain säännösten soveltamisen välttämiseksi (hankintalaki 20 §). Hankintojen kilpailuttamiskielto ei kuitenkaan estä hankintojen jakamista, vaan kyse on kiellosta, jonka soveltaminen edellyttää kiertämistarkoitusta. Hankintayksiköllä on myös suoraan laista johtuva oikeus organisoida hankintatoimensa haluamallaan tavalla, joten asiassa on harkinnanvaraa, mutta myös oikeuskäytännön asettamia vaatimuksia sekä velvollisuuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että hankinnan pilkkoneen hankintayksikön, tulee kyetä osoittamaan, että jakamisella on tarkoitus.

Asianajotoimisto Legistum Oy on lakiasioiden asiantuntija, tarjoamme liikejuridiikan ja perhejuridiikan palveluita niin arkipäivän lakiasioissa kuin myös laajoissa ja vaativissa yritysjärjestelyissä. Legistum on perustettu vuonna 2000, jonka jälkeen yhtiö on kasvanut keskisuureksi suomalaiseksi asianajotoimistoksi. Toimistomme sijaitsevat Helsingissä, Seinäjoella, Jyväskylässä, Saarijärvellä ja Tallinnassa.

Tutustu Asianajotoimisto Legistumin muuhun henkilökuntaan >>