Etusivu » Markkinaoikeusvalituksen seuraamukset

Markkinaoikeusvalituksen seuraamukset

Mikäli julkinen hankintamenettely on ollut hankintalainsäädännön vastainen, markkinaoikeudella on toimivalta asiassa ja osapuolilla hankintalaissa määritetyt oikeusturvakeinot käytössään. Markkinaoikeusvalituksen tultua vireille markkinaoikeus voi kieltää, keskeyttää tai sallia hankintapäätöksen täytäntöönpanon taikka määrätä hankintamenettelyn muutoin keskeytettäväksi väliaikaisesti markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi.

Markkinaoikeus voi hakemuksesta kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan, kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankinta-asiakirjassa olevaa kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä, velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelyn tai määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksua sellaiselle asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä.

 Markkinaoikeus voi toimenpiteillään ainoastaan kumota tai estää virheelliseksi katsomansa menettelyn tai hankintapäätöksen toimeenpanon. Se ei voi esimerkiksi määrätä hankintayksikköä valitsemaan tiettyä tarjoaa valitun tarjoajan asemesta.

Hyvitysmaksu tulee kyseeseen silloin, kun markkinaoikeuden muu toimenpide saattaisi aiheuttaa hankintayksikölle, muiden oikeuksille tai yleisen edun kannalta suurempaa haittaa kuin toimenpiteen edut olisivat taikka jos valitus on pantu vireille vasta hankintasopimuksen tekemisen jälkeen.

Käytännössä hyvitysmaksu määrätään usein tilanteissa, joissa hankintasopimus on jo tehty. Hyvitysmaksun määräämisen edellytyksenä on, että hankintamenettelyssä on tapahtunut virhe ja että ilman tätä virhettä hakijalla olisi ollut todellinen mahdollisuus päästä hankinnan toimittajaksi. Jotta hyvitysmaksu voidaan määrätä, molempien edellytysten tulee täyttyä. Hyvitysmaksun määrä ei saa ilman erityistä syytä ylittää kymmentä prosenttia hankintasopimuksen arvosta.

EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa markkinaoikeus voi edellä mainittujen seuraamusten lisäksi määrätä hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen, määrätä hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun tai lyhentää hankintasopimuksen sopimuskauden päättymään määräämänsä ajan kuluttua.

Mikäli markkinaoikeus päättää väliaikaisella päätöksellään kieltää hankintayksikköä tekemästä hankintasopimusta tai muutoin kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon, markkinaoikeus voi asettaa päätöksensä tehosteeksi myös uhkasakon. Oikeuskäytännön mukaan uhkasakko voidaan tuomita maksettavaksi, jos hankintayksikkö ei noudata markkinaoikeuden päätöstä.

Palveluntarjoaja

Asianajotoimisto Legistum Oy on lakiasioiden asiantuntija, tarjoamme liikejuridiikan ja perhejuridiikan palveluita niin arkipäivän lakiasioissa kuin myös laajoissa ja vaativissa yritysjärjestelyissä. Legistum on perustettu vuonna 2000, jonka jälkeen yhtiö on kasvanut keskisuureksi suomalaiseksi asianajotoimistoksi. Toimistomme sijaitsevat Helsingissä, Seinäjoella, Jyväskylässä, Saarijärvellä ja Tallinnassa.

Tutustu Asianajotoimisto Legistumin henkilökuntaan >>