Etusivu » Hankintasopimus

Hankintasopimus

Hankintasopimus on kirjallinen sopimus, joka on tehty yhden tai usean hankintayksikön ja yhden tai usean toimittajan välillä ja jonka tarkoituksena on rakennusurakan toteuttaminen, tavaran hankinta tai palvelun suorittaminen taloudellista vastiketta vastaan (hankintalaki 1:5.1 §).

Onnistunut hankintamenettely on luonnollisesti tärkeä tavoite, mutta vain pieni osa onnistunutta hankintaa. Lopullisen hankintasopimuksen sisältö ja tavoitteet tulee olla hankintayksikön tiedossa jo ennen kuin hankintailmoitus tai tarjouspyyntö julkistetaan tarjoajien saataville. Sopimuksen tulee nimittäin vastata olennaisilta osiltaan sitä, mitä hankintayksikkö on hankintailmoituksessaan ilmoittanut ja tarjouspyynnössään pyytänyt sekä sitä, mitä tarjoaja on tarjouksessaan esittänyt. Mikäli hankintasopimus tai sen täytäntöönpano poikkeavat hankintamenettelyn aikaisemmista vaiheista, hankinta saatetaan katsoa laittomaksi suorahankinnaksi.

Hankintasopimus korostuu täytäntöönpanossa

Hankintasopimuksen merkitys hankintamenettelyn onnistumisen kannalta on keskeinen, sillä se muodostaa sitovan pohjan hankintayksikön ja valitun toimittajan väliselle yhteistyölle. Sopimus kattaa laajan kirjon mahdollisia hankintoja, kuten rakennusurakat, tavaran hankinnat ja palveluiden suorittamisen, ja sen tulee vastata tarkasti hankintayksikön alkuperäisiä tavoitteita ja pyyntöjä.

Onnistunut hankintamenettely ei ole vain tarjouspyyntöjen ja hankintailmoitusten laatimista; se ulottuu pitkälle myös lopullisen hankintasopimuksen sisältöön ja sen täytäntöönpanoon. Hankintasopimuksen sisällön tulee heijastaa sitä, mitä on aiemmin viestitty tarjoajille hankintailmoituksissa ja tarjouspyynnöissä. Jos lopullinen sopimus poikkeaa merkittävästi hankintamenettelyn aikaisemmista vaiheista, se voi aiheuttaa laittomuuden epäilyjä suorahankintana.

Tämä korostaa tarvetta tarkkaan suunnitella ja valvoa koko hankintaprosessia. Hankintayksikön on tiedettävä selkeästi omat tarpeensa ja tavoitteensa jo ennen hankintamenettelyn käynnistämistä, jotta ne voidaan sisällyttää hankintasopimukseen johdonmukaisesti. Sopimuksen tulee olla kaikilta osiltaan yhdenmukainen tarjouspyynnön kanssa ja vastata sitä, mitä tarjoajat ovat tarjouksissaan esittäneet.

Hankintasopimuksen merkitys korostuu myös sen täytäntöönpanossa. Sen tulisi toimia ohjeistuksena ja sitovana sopimuksena molemmille osapuolille. Täytäntöönpanon tulee tapahtua sovitun aikataulun ja ehtojen mukaisesti, jotta hankinnan päämäärät saavutetaan tehokkaasti.

Hankintasopimus on olennainen hankinnan onnistumisen kannalta

Yhteistyö hankintayksikön ja toimittajan välillä on hankintasopimuksen keskiössä. Selkeä ja tarkka sopimus luo perustan avoimelle ja luottamukselliselle yhteistyölle, mikä vähentää riitoja ja epäselvyyksiä hankinnan aikana. Näin ollen hankintasopimuksen rooli hankintamenettelyn onnistumisessa on merkittävä, ja sen huolellinen laatiminen ja täytäntöönpano ovat keskeisiä tekijöitä laadukkaan ja lainmukaisen hankintaprosessin varmistamiseksi. Hankintasopimuksen merkitys korostuu myös jälkikäteisarvioinnissa. Sopimuksen tulisi mahdollistaa suorituskyvyn seuranta ja mahdolliset muutokset, mikäli tarpeet tai olosuhteet muuttuvat hankinnan aikana. Tämä edellyttää joustavuutta ja avointa kommunikaatiota molempien osapuolten välillä.

Hankintayksikön on pidettävä mielessä, että hankintasopimuksen noudattaminen on olennaista lainmukaisuuden ja hankinnan onnistumisen kannalta. Siksi sen on oltava selkeä ja johdonmukainen, kattamaan kaikki tarvittavat yksityiskohdat, kuten hinta, aikataulu, laatuvaatimukset ja muut olennaiset asiat.

Hyvin laadittu hankintasopimus on siis perusta onnistuneelle hankinnalle, varmistaen sekä lainmukaisuuden että osapuolten odotusten täyttymisen.

Julkisiin hankintoihin erikoistuneet lakimiehemme