Etusivu » Julkinen kilpailutus ja hankintamenettely

Julkinen kilpailutus ja hankintamenettely

Hankintamenettely julkisessa kilpailutuksessa on kolmiportainen ja koskee ainoastaan hankintayksiköitä. Kynnysarvot on määritelty erikseen EU-hankintojen ja kansallisten hankintojen osalta sekä erikseen hankintalajien osalta. Ne hankinnat, jotka eivät ylitä kansallista kynnysarvoa, määräävät hankintalain soveltamisen alarajan. Julkisiksi hankinnoiksi ja siten kilpailuttamisvelvollisuuden piirin kuuluviksi katsotaan ainoastaan kynnysarvon ylittävät hankinnat. Pienhankintoihin ei sovelleta hankintalakia, mutta pienhankintoihin saatetaan soveltaa esimerkiksi kuntien omaa ohjeistusta. Lisäksi hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle jää paljon muita hankintoja kuten sidosyksikköhankinnat. Hankintayksikkö ei voi olla soveltamatta hankintalakia, mikäli edellytykset sen soveltamiselle täyttyvät.

Hankintamenettely ja valinta julkisessa kilpailutuksessa

Hankintamenettely ja sen valinta riippuu hankinnan kohteesta ja arvosta. Määräaikojen vaihtelut saattavat myös vaikuttaa hankintamenettelyn valintaan. EU-hankinnoissa on käytettävä ensisijaisesti avointa tai rajoitettua menettelyä, mutta joskus voi olla tarve turvautua neuvottelumenettelyyn, suorahankintaa, kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn tai puitejärjestelyyn. Kansallisissa hankinnoissa noudatettavat menettelysäännökset ovat joustavampia kuin EU-hankinnoissa noudatettavat menettelyt, mutta mikään ei estä noudattamasta EU-hankintoja koskevia menettelyjä kansallisissa hankinnoissa.

Hankintayksikön päätökseen menettelytavasta vaikuttavat paitsi lainsäädännön asettamat puitteet myös hankintayksikön oma tieto hankinnan kohteesta ja sen eri toteuttamistavoista. Hankintalaki edellyttää kilpailun hyödyntämistä, mikä korostaa tarvetta ymmärtää markkinatilannetta ja potentiaalisten toimittajien olemassaoloa markkinoilla.

Hankintamenettely on strateginen päätös

Hankintamenettelyn valinta ei ole pelkästään sääntöjen mukaista soveltamista vaan myös strateginen päätös, joka voi vaikuttaa hankinnan onnistumiseen. Hankintayksikön on otettava huomioon markkinatilanne, mahdolliset toimittajat ja heidän tarjontansa sekä valittava menettelytapa, joka parhaiten vastaa hankinnan tavoitteita ja edistää kilpailua.

Hankintamenettelyn valintaan vaikuttaa sääntelyn lisäksi se, millaiset tiedot hankintayksiköllä on hankinnan kohteesta ja hankinnan vaihtoehtoisista toteuttamistavoista. Hankintalain mukaan hankintayksikön on hyödynnettävä kilpailuolosuhteet, mikä puolestaan asettaa vaatimuksia markkinatuntemukselle. Hankintamenettelyn valintaan vaikuttaa siten se, millaisia potentiaalisia toimittajia markkinoilla on ja miten nämä ovat tiedossa. Hankintamenettelyn valinnassa on siis tasapainoiltava lainsäädännön asettamien vaatimusten ja käytännön toimivuuden välillä. Tämä varmistaa, että hankintayksikkö valitsee menettelytavan, joka sekä täyttää sääntöjen vaatimukset että parhaalla mahdollisella tavalla palvelee hankinnan tarkoitusta ja tehokasta toteutusta.

Ota yhteyttä jos sinulla on kysyttävää hankintamenettelystä, alkuneuvonta ja neuvottelu on aina maksuton.

Hankintaoikaisuihin erikoistuneet lakimiehemme

Tarvitsetko neuvoja julkiseen hankintaan liittyvässä asiassa?

Varaa aika maksuttomaan suulliseen arviointiin

Ota yhteyttä